Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Cleverfox Learning.com, Giáo dục Thông minh cho Cuộc sống Hiện đại. Thỏa thuận này (“Thỏa thuận”) đại diện cho toàn bộ hợp đồng giữa bạn và Accelerated Learning Technologies giao dịch khi Cleverfox học tập liên quan đến (các) trang web được đề cập ở trên (“Trang web”) và, nếu có, các dịch vụ tính phí trong đó. Bằng cách truy cập, trở thành khách hàng của, mua đăng ký quà tặng hoặc đăng ký Cleverfox Learning, bạn đồng ý, không cần đủ điều kiện, bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) sử dụng được nêu dưới đây. 

 1. Chấp nhận các điều khoản 
 2. Thay đổi Điều khoản 
 3. Cung cấp dịch vụ
 4. Quyền của người sử dụng 
 5. Sử dụng dịch vụ
 6.  Quyền sở hữu trí tuệ 
 7. Truy cập và can thiệp
 8.  Chính sách Quyền riêng tư và Bảo mật
 9. Hệ thống quản lý học tập Ứng xử truyền thông
 10.  Phí và thanh toán
 11.  Sự bồi thường 
 12. hỗn hợp 
 1. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng thông tin, công cụ, tính năng và chức năng trên Cleverfoxlearning.com (gọi chung là “Dịch vụ” hoặc “Dịch vụ”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và các Điều khoản, cho dù bạn là “Khách truy cập” (có nghĩa là mà bạn chỉ cần duyệt qua trang web Cleverfoxlearning) hoặc bạn là “Khách hàng” (có nghĩa là bạn đã đăng ký với Cleverfoxlearning). Thuật ngữ “bạn” hoặc “Người dùng” đề cập đến Khách truy cập hoặc Khách hàng. Thuật ngữ “chúng tôi” đề cập đến Cleverfoxlearning. Thuật ngữ "Vật liệu" đề cập đến tất cả các tài liệu lớp học được sử dụng trong các lớp học của chúng tôi. Nếu bạn muốn trở thành Khách hàng, giao tiếp với các Khách hàng khác và / hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn phải đọc Thỏa thuận này và cho biết sự chấp nhận của bạn trong quá trình đăng ký. 

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản, không sử dụng Trang web. 

Vui lòng xem lại tất cả các Điều khoản một cách cẩn thận trước khi sử dụng Trang web. 

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và xác nhận rằng bạn trên 16 tuổi và có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. 

Trước khi tiếp tục, bạn nên in hoặc lưu bản sao Thỏa thuận này cho hồ sơ của mình. 

 1. Thay đổi Điều khoản

Cleverfoxlearning có quyền sửa đổi Thỏa thuận này và bất kỳ chính sách nào ảnh hưởng hoặc liên quan đến Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau thông báo về việc sửa đổi Thỏa thuận sẽ được coi là sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng đã sửa đổi. Giải pháp của bạn khi không hài lòng với các điều khoản sử dụng đã sửa đổi là hủy đăng ký của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn nêu trên. Hơn nữa, Cleverfoxlearning có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web bất kỳ lúc nào. 

 1. Cung cấp dịch vụ

Khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi không chủ động giám sát việc hiển thị, truyền và trao đổi Tài liệu có thể truy cập được bằng các phương tiện của Dịch vụ, cũng như không duy trì bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm như vậy trừ khi chúng tôi xác định khác hoặc được yêu cầu bởi luật của các khu vực tài phán hiện hành . Tuy nhiên, tuân theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi, chúng tôi có quyền giám sát các Dịch vụ nhằm mục đích xác định rằng việc sử dụng chúng có tuân thủ các Điều khoản này và luật hiện hành hay không. Ngoài ra, và như được mô tả ở những nơi khác trong Điều khoản này, chúng tôi duy trì quyền tuyệt đối và vô điều kiện để xem xét và xóa Tài liệu có thể truy cập hoặc truyền qua Dịch vụ mà theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng vi phạm luật của các Điều khoản này hoặc là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi. 

Thỉnh thoảng và không cần thông báo trước cho bạn, chúng tôi có thể thay đổi, mở rộng và cải thiện Trang web và Dịch vụ. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ngừng tiếp tục điều hành một phần hoặc tất cả các Dịch vụ hoặc vô hiệu hóa có chọn lọc một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ hoặc các phần của Trang web. Mọi sửa đổi hoặc loại bỏ Dịch vụ sẽ được thực hiện theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên tục đối với bạn và việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ không cho phép bạn tiếp tục cung cấp hoặc cung cấp Trang web và Dịch vụ. 

 1. Quyền của người sử dụng

Cleverfoxlearning cung cấp cho bạn quyền không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có giới hạn để truy cập, sử dụng và hiển thị nội dung của Trang web này, miễn là bạn tuân thủ Thỏa thuận này và các Điều khoản như đã nêu đầy đủ. Các tài liệu của Trang web này chỉ được cung cấp cho bạn để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Một số dịch vụ của Trang web này chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký của Cleverfoxlearning. 

Bằng cách chọn mua đăng ký hoặc đăng ký dùng thử Cleverfoxlearning, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây trong phần 10 trong chính sách thanh toán của Cleverfoxlearning. 

 1. Sử dụng dịch vụ

Quyền truy cập và sử dụng Cleverfoxlearning.com và Dịch vụ của bạn là cá nhân đối với bạn và bạn không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn chỉ được quyền truy cập và sử dụng Cleverfoxlearning cho các mục đích hợp pháp. 

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bí mật của tài khoản Cleverfoxlearning (“Tài khoản”), tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý thông báo cho Cleverfoxlearning về mọi hành vi sử dụng trái phép Tài khoản Cleverfoxlearning của bạn. Để Dịch vụ hoạt động hiệu quả, bạn cũng phải cập nhật và chính xác thông tin đăng ký của mình. Nếu bạn không làm điều này, tính chính xác và hiệu quả của Dịch vụ đối với bạn sẽ bị ảnh hưởng. 

Theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi có thể chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc sửa đổi, lấy lại hoặc xóa bất kỳ tên người dùng nào được liên kết với Tài khoản của bạn, vì bất kỳ lý do nào (bao gồm cả lý do liên quan đến việc sử dụng trái phép hoặc trái phép) và chúng tôi không có nghĩa vụ phải lưu giữ hồ sơ của Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào bạn có thể đã lưu trữ bằng Tài khoản và / hoặc Dịch vụ. 

Việc truy cập và sử dụng Cleverfoxlearning.com của bạn có thể bị gián đoạn đôi khi vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sự cố của thiết bị, cập nhật định kỳ, bảo trì hoặc sửa chữa Cleverfoxlearning.com hoặc các hành động khác mà Cleverfoxlearning, tự tùy ý, có thể chọn lấy. Cleverfoxlearning không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, phần mềm, tài liệu, tệp âm thanh hoặc video, nội dung hoặc thông tin liên lạc nào của nó. 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu của Cleverfoxlearning, bao gồm nội dung, văn bản, hình ảnh, phần mềm, tệp âm thanh và video, tài liệu, Email tiếng Anh và Trang web luôn là tài sản duy nhất của Cleverfoxlearning hoặc các nhà cung cấp của nó. Những tài liệu nói trên được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ quốc tế. Bạn không được đăng, phân phối, cấp phép phụ, dịch hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cleverfoxlearning. 

 1. Truy cập và can thiệp

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: 

 • Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, trình quét, liên kết sâu nào hoặc các công cụ thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tự động tương tự khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp luận để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát Cleverfoxlearning.com hoặc bất kỳ phần nào của Cleverfoxlearning.com mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Cleverfoxlearning, có thể được giữ lại theo quyết định riêng của Cleverfoxlearning; 
 • Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm, công cụ, tác nhân hoặc thiết bị hoặc cơ chế nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn trình duyệt, trình thu thập dữ liệu, rô bốt, hình đại diện hoặc tác nhân thông minh) để điều hướng hoặc tìm kiếm Cleverfoxlearning.com, ngoài các công cụ tìm kiếm và tác nhân tìm kiếm khả dụng thông qua Dịch vụ và các trình duyệt web bên thứ ba khác thường có sẵn (chẳng hạn như Microsoft Explorer); 
 • Đăng hoặc truyền bất kỳ tệp nào có chứa vi rút, sâu, ngựa Trojan hoặc bất kỳ tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại nào khác, hoặc gây cản trở hoạt động bình thường của Cleverfoxlearning.com hoặc Dịch vụ; 
 • Cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Cleverfoxlearning.com hoặc Dịch vụ. Xin lưu ý rằng các mức giá và phí thông thường của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, chẳng hạn như phí nhắn tin văn bản, sẽ được áp dụng khi truy cập Cleverfoxlearning.com bằng các thiết bị di động của bạn. 
 1. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc thông tin khác về bạn được Cleverfoxlearning.com thu thập thông qua, hoặc liên quan đến Trang web (ngoài Nội dung do Người dùng Tạo) phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư và Bảo mật của chúng tôi. 

Như đã nêu trong Điều khoản, Trang web của chúng tôi không được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi trừ khi chúng tôi xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ đó trước. 

Đối với các câu hỏi về chính sách bảo mật và quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi dành cho trẻ em, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư và bảo mật. 

 1. Hệ thống quản lý học tập Ứng xử truyền thông

Cleverfoxlearning cố gắng tạo ra một cộng đồng toàn cầu của những người học ngôn ngữ. Như vậy, Cleverfoxlearning cung cấp cho người dùng khả năng đăng tin nhắn, sử dụng phòng trò chuyện và tìm tài nguyên học tập. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của những thông báo này như được nêu trong Thỏa thuận này. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các dịch vụ này, bạn đồng ý không xuất bản, đóng góp hoặc đăng bất kỳ tài liệu nào: 

 • Chứa nội dung không phải là bản gốc hoặc mà bạn chưa nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của người khởi tạo tài liệu nói trên. 
 • Chứa ngôn từ phản cảm hoặc theo bất kỳ cách nào là tục tĩu, khiêu dâm, khiêu dâm, vu khống hoặc bôi nhọ. 
 • Cố gắng liên hệ với một người dùng khác của Cleverfoxlearning mà không có sự mời chào rõ ràng của người dùng đó. 
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc, luật hoặc quy định khả thi nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào. 
 • Chứa virus hoặc bất kỳ mã nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc vô hiệu hóa chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc viễn thông nào. 
 • Được coi là "gửi thư rác", chẳng hạn như thư dây chuyền, thư rác hoặc các thông tin xúi giục khác. 
 • Cố gắng mạo danh người khác hoặc vi phạm bảo mật của Cleverfoxlearning và người dùng của nó. 
 • Các ý kiến ​​và tin nhắn do người dùng đăng tại Cleverfoxlearning không phản ánh và không đại diện cho quan điểm của Cleverfoxlearning hoặc nhân viên, chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đối tác của Cleverfoxlearning. Cleverfoxlearning không chịu trách nhiệm về nội dung của các tin nhắn do người dùng gửi đến những người dùng khác mà họ đã tìm thấy thông qua Easy Languages. 
 1. Phí và thanh toán

Bạn sẽ được yêu cầu đăng ký và tạo tài khoản với Cleverfoxlearning (“Tài khoản”) để truy cập các tính năng nhất định của Trang web và Dịch vụ. Thông tin thu thập thông qua quá trình đăng ký và thông tin liên quan đến tài khoản của bạn sẽ tuân theo các Điều khoản này cũng như “Chính sách quyền riêng tư và bảo mật” của chúng tôi. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không tạo Tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn mà không được phép, rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp khi tạo Tài khoản là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn sẽ duy trì, luôn đúng, chính xác và đầy đủ thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn. 

Các tài liệu và chức năng nhất định của Trang web chỉ có sẵn thông qua việc mua gói lớp học ngôn ngữ trực tuyến (“Gói”). Căn cứ vào Thỏa thuận này, bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí liên quan đến việc kết nối với Trang web. Cleverfoxlearning có quyền thay đổi phí Gói có hiệu lực hoặc áp dụng phí mới bất kỳ lúc nào, khi có thông báo hợp lý được đăng trên trang web và được gửi qua email cho khách hàng hiện tại. 

Bằng cách mua Gói hàng, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sau: 

Chính sách thanh toán 

Phí Cleverfoxlearning không bao gồm thuế VAT hoặc thuế hiện hành, lãi suất hoặc phí trả góp do công ty phát hành thẻ tín dụng tính hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc kết nối Internet. 

Cleverfoxlearning đảm bảo rằng mọi giao dịch thẻ tín dụng bạn thực hiện tại Cleverfoxlearning đều được bảo mật 100%. Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn kiểm tra trạng thái đăng ký của mình, vui lòng đăng nhập và truy cập trang “Tài khoản của tôi” trong khu vực Đăng nhập của bạn. 

Khóa học ngôn ngữ của bạn bao gồm các bài học trực tiếp do giáo viên hướng dẫn và các hoạt động được kiểm duyệt của giáo viên. Các lớp học nhóm và lớp học riêng được bán hàng tháng, cho phép bạn truy cập vào số lượng các lớp học nhóm và lớp học riêng mà khóa học ngôn ngữ của bạn cung cấp mỗi tháng. Bạn luôn có thể tìm thấy giá hiện tại của các khóa học ngôn ngữ được đăng trên các trang thanh toán và đôi khi ở các trang khác trên trang web của chúng tôi. Nội dung chính xác của các khóa học ngôn ngữ của bạn được trình bày rõ ràng và có thể truy cập mọi lúc trong phần đăng nhập của Trang web trong “Tài khoản của tôi”. 

Tất cả học phí khóa học ngôn ngữ là định kỳ và không được hoàn lại sau khi bạn mua ngoại trừ tùy chọn mua một tháng. Nếu bạn không hủy khóa học ngôn ngữ của mình trước khi kết thúc thời gian khóa học đã nêu, bạn đồng ý với việc tự động gia hạn khóa học ngôn ngữ của mình trong cùng một thời gian và các điều khoản tương tự. Nếu bạn không muốn tiếp tục khóa học ngôn ngữ của mình, bạn phải hủy kích hoạt tài khoản của mình trong trang “Tài khoản của tôi” trong khu vực đăng nhập của bạn hoặc gửi thông báo bằng văn bản (email) cho chúng tôi. 

Một ngoại lệ cho đoạn trước là bảo đảm hoàn lại tiền trong ngày 7 của chúng tôi khi được nêu rõ ràng trên trang thanh toán. Trong vòng 7 ngày sau khi mua, bạn có quyền hủy khóa học ngôn ngữ của mình bằng cách thông báo bằng văn bản (email) và nhận lại toàn bộ tiền của bạn. 

Ngoài các lớp có trong khóa học ngôn ngữ của bạn, bạn có thể mua các lớp bổ sung. Các lớp học này cho phép bạn tham gia các lớp học do giáo viên hướng dẫn. Các lớp học bổ sung, dù nhóm hay lớp riêng, những buổi học đó được bán và phân phối hàng tháng, điều này có nghĩa là nếu bạn không sử dụng những buổi học đó trong tháng mà bạn dự định thì những buổi học không sử dụng đó sẽ bị mất cho bạn và sẽ không được hoàn lại. 

Dùng thử miễn phí 

Bản dùng thử miễn phí chỉ dành cho người dùng lần đầu. 

Thanh toán bằng thẻ tín dụng 

Sau khi đăng ký lần đầu, nếu thẻ tín dụng của bạn hết hạn, bị hủy, bị mất hoặc không hợp lệ, thì đăng ký của bạn có nguy cơ bị chấm dứt. Bạn sẽ được liên hệ và có cơ hội thay đổi dữ liệu đăng ký của mình. Nếu thẻ tín dụng của bạn không được nạp tiền thành công và bạn không được gia hạn thành công, đăng ký của bạn sẽ bị chấm dứt. 

 1. Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Cleverfoxlearning vô hại và các chi nhánh, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của nó khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn vi phạm Thỏa thuận này và bất kỳ Điều khoản nào đặt ra ở đây. 

 1. hỗn hợp

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền nào, thì toàn bộ Thỏa thuận này sẽ không được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, nhưng chỉ phần đó của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu không thể thực thi sẽ bị ảnh hưởng từ Thỏa thuận này. 

Bạn đồng ý rằng nếu Cleverfoxlearning không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện pháp khắc phục nào có trong Thỏa thuận (hoặc mà Cleverfoxlearning có lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), thì điều này sẽ không được coi là sự từ bỏ chính thức đối với các quyền của Cleverfoxlearning và rằng các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ vẫn có sẵn cho Cleverfoxlearning. 

Tất cả các giao ước, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm được đưa ra trong Thỏa thuận này sẽ tồn tại khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này và chấm dứt Thỏa thuận này. 

Thỏa thuận này đại diện cho toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và Cleverfoxlearning về chủ đề tương tự và thay thế tất cả các thỏa thuận khác trước đó. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố chính sách này hoặc về bất kỳ chính sách và thông lệ nào khác của Cleverfoxlearning, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ có trên Cleverfoxlearning.com. 

Cleverfoxlearning.com và các dịch vụ liên quan, nếu không được đề cập cụ thể, được cung cấp bởi: 

Thông minh học tập,  

Suite 17, The Cubes Office,  

Khu phố phía nam Beacon, Dublin 18